Historisch

In de landschappen van het Houtland hebben we talrijke verspreide bebouwing. De open ruimte is versneden en begrensd door topografie of bewoning. Kernen van dorpen worden afgewisseld met lineaire elementen. Oorlog relicten zijn talrijk te vinden in dit landschap. In vele delen van het houtland was historisch een bocagelandschap aanwezig, maar veel van de bocage is verdwenen door de intensivering van de landbouw en de groeiende druk van het stedelijk gebied.

Visueel

We zien opgaande begroeiing, de topografie en (lint)bebouwing zorgen voor een visuele beperking in het zicht. Soms hebben we maar een beperkte zichtbaarheid als karakteristiek van dit golvende landschap ,maar her en der op de toppen zijn er wel weidse panoramische zichten mogelijk. Bocagelandschap heb je maar in sommige delen van het Houtland.

Ruimte en structuur

De landschappen van het Houtland zijn gestructureerd door voornamelijk de kerndorpen en hun uitvalswegen. Landbouwgronden domineren het landschap en de topografie met zijn beken en rivieren zorgen voor de landschappelijke structuur.

Geologie

Tertiair

             Eoceen

Fysisch

Het Houtland is een deels vrij vlak, deels sterk heuvelachtig gebied. De golvende topografie zorgt her en der voor een versnippering van de landschappelijke structuur.

Bodem

We hebben matig natte lemige zandbodems en zuidoostwaarts veranderd het in een droge zandige bodem (veld gebieden). Het gebied buiten de bewoonde kernen is landelijk en wordt gekenmerkt door intensieve landbouw met zowel weide- als akkerland.

Landschappelijke systemen binnen deze eenheid: